UFABET บอลสเต็ป รัฐบาลสหราชอาณาจักรรับแทงหวย

UFABET บอลสเต็ป รัฐบาลสหราชอาณาจักรรับแทงหวย

UFABET บอลสเต็ป

UFABET บอลสเต็ป รัฐบาลสหราชอาณาจักรรับแทงหวย มีการประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่ารัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ทำการตัดสินใจที่จะนำเส้นตายสำหรับการลดการเดิมพันสูงสุดในอาคารเดิมพันอัตราต่อรองคงที่ (FOBT) การตัดสินใจเป็นส่วนหนึ่งของแผนของรัฐบาลที่จะต่อสู้กับการติดการพนัน ในขณะที่มีประโยชน์ต่อผู้เล่นอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของ FOBT

จะส่งผลกระทบต่อ ผู้ประกอบการในสหราชอา ณาจักรจำนวนมากยกเว้น GVC Holdings การกระทำของรัฐบาลได้กลายเป็นเรื่องของการอภิปรายจำนวนมากและรวมถึงเหตุผลที่ลาออก Tracey Crouch

ลาออกในฐานะรัฐมนตรีว่าการก ระทรวงกีฬาและประชาสังคม หากต้องการเรียนรู้เ พิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้โปรดอยู่ กับเราและอ่านบทความของเราที่เราจะพูดคุยร ายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการ เปลี่ยนแปลง FOBT

ตัวย่อ FOBT ย่ อมาจาก UFABET Odds Betting FOBTs เป็นเค รื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ตั้งอ ยู่ในร้านพนัน ซึ่งมีเกมหลา กหลายรว มถึงรูเล็  ต เครื่อง

แต่ละเครื่องยอม รับจำนวนเงิน เดิมพันขั้นต่ำและสูงสุดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า จำนวนเงินเ ดิมพันขั้นต่ำ อาจเท่ากับ 1 ปอนด์ในขณะที่การเดิมพันสูงสุ ดในปัจจุบันได้รับกา รแก้ ไขที่ 100 ปอนด์

รางวัลใหญ่ที่ สุดที่สามารถชนะคือ 500 ปอนด์ ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2548กิจการพนันแต่ละแห่งสามารถโฮสต์เครื่องจักรก ารพนันได้สูงสุดสี่เครื่อง ปัจ จุบันมีเครื่อง พนันมากกว่า 30,000 เครื่องในสหราชอา ณาจักรและความ นิยมของพ วกเขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ย้อนกลั บไปในปี 2556 คณะกร รมการก ารพนันแห่งสหราชอาณ าจักรแสดงความกังวลเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการพนันซึ่งผู้เล่นอาจได้รับประสบการณ์ ตามทฤษฎีของ UKGC การพนันเครื่องอาจเกี่ยวข้องกับควา มเสี่ยงบ างอย่างสำหรั บ ผู้เล่นบาง คน ผู้คนไม่เพียง  แต่พัฒนาการติดการ พนัน แต่ยังประส บกับความสู ญเสีย

ทางการเงิ นอย่างรุนแรงด้ วย ตามคำสั่งเครื่อ งสนับสนุ นการพนันสูงกลิ้งซึ่ง เชื่อว่าเป็นอั นตรายต่อผู้เล่น อ ย่างไรก็ตามรัฐบา  ลไม่ไ ด้ตัด  สินใ จที่จะดำเนิ นการใด ๆ จนกร ะทั่งเมื่อไม่นานม านี้เมื่อมีการแ นะนำอย่างเป็ นทางการว่าจำนวนเงินเดิมพัน สูงสุดของเครื่องจักรจะลดลงอย่า งมีนัยสำคัญ

เมื่อไม่น านมานี้รัฐ บาลสหราชอา ณาจักรได้ประ กาศแผนกา รอย่าง เป็นทา งการที่จะล ดการเ ดิมพันสูง สุดในอาคารก ารเดิมพั นอัตราต่อรองค งที่ นา ยกรัฐมน ตรี Philip  Hammo nd ได้กล่า วเมื่อเร็ว  ๆ นี้ว่าเป็น ส่วนหนึ่ง ของงบ ประ มาณ  201 9 เงินเดิ มพั นสูงสุ ดจะถู กตัดจาก  100 ปอ นด์เป็น  2 ปอนด์ เ ดิมคาด

ว่าการเปลี่ย นแปลงจ ะเกิดขึ้นใ นเดือนตุลาค ม 201 9 อย่าง ไรก็ตา มจากแรงก ดดันจากสมาชิกพ รรคอนุรักษ์นิ ยม และการลา ออกของ Tra cey Cr uchใ นฐานะรัฐ นตรีว่า

การกระทรวงกีฬาและประช าสังคมในฐา นะเป็นสัญลักษณ์ของการประท้วงนายกรัฐมนตรี Theresa May

ได้ตัดสินใจที่จะ นำมาสู่การเปลี่ยนแปลง FOBT ด้วยเหตุนี้จำนวนเงินเดิมพันสูงสุดของ FOBT จะลดลงเป็น 2 ปอนด์ในเดือนเมษายน 2562การตัดสินใจประกาศในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการที่เขียนโดยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม

“ รัฐบาลประกาศในวันนี้ว่าการดำเนินการเปลี่ยนแปลงเพื่อลดเงินเดิมพันของเครื่องเกม B2 จาก£ 100 เป็น 2 ปอนด์จะเริ่มขึ้นในเดือนเมษายน 2019 ซึ่งจะดำเนินกา

รผ่านเครื่องมือทางกฎหมายซึ่งวางตลาดก่อนสัปดาห์นี้ หลังจากการปรึกษาหารือเกี่ยวกับเครื่องเกมและมาตรการความรับผิดชอบต่อสังคมรัฐบาลได้ตัดสินใจที่จะลด

เงินเดิมพันสูงสุดสำหรับเทอร์มินัลเดิมพันอัตราเดิมพันคงที่เป็น 2 ปอนด์เพื่อช่วยหยุดความสูญเสียที่รุนแรงโดยผู้ที่สามารถจ่ายได้น้อยที่สุด

หลีกเลี่ยงไม่ได้การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับการยอมรับจากบุ๊คมาร์กชาวอังกฤษตามสถิติล่าสุดว่า FOBT ได้สร้างผลกำไรมากกว่า 1.8 พันล้านปอนด์ วิลเลียมฮิลล์และเจ้ามือรับแท

งชั้นสูงที่คาดว่าจะลงทะเบียนการสูญเสียที่สำคัญในปีที่จะเกิดขึ้น ผู้ประกอบการรายเดียวที่จะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง FOBT คือ GVC Holdings

ในขณะที่ผู้ให้บริการในสหราชอาณาจักรส่วนใหญ่จะประสบกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในตอนแรก GVC Holdings จะพบว่าพวกเขามีผลป

ระโยชน์ทางการเงิน ในเดือนมีนาคม 2561 บริษัท ได้ซื้อแล็ดโบร๊กส์คอรัลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในราคา 3.2 ถึง 4 พันล้านปอนด์ อย่างไรก็ตามตามข้อตกลงระหว่างทั้งสอง

บริษัท GVC Holdings จะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของ FOBT เป็นผลให้ผู้ถือหุ้นแล็ดโบร๊กส์โครอลจะไม่ได้รับเงินจำนวน 670 ล้านปอนด์ตามข้อตกลงเบื้องต้นพวกเขาจะได้รับเงินก็ต่อเมื่อการเปลี่ยนแปลง FOBT

ไม่ได้ดำเนินการUFABET คาสิโนภายในวันที่ 28 มีนาคม 2019 ด้วยกำหนดเส้นตายเดือนเมษายนใหม่ ตอนนี้ GVC Holdings จะจ่ายเพียง 80 ล้านปอนด์เท่านั้น

ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่ทำกำไรได้อย่างชัดเจนกับ GVC โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการถือครองประกาศว่าหุ้นใน บริษัท เพิ่มขึ้นเกือบ 8% ในเดือนพฤศจิกายน