UFABET เว็บคาสิโน ความริเริ่มทางกฎหมายพนัน

UFABET เว็บคาสิโน ความริเริ่มทางกฎหมายพนัน

UFABET เว็บคาสิโน

UFABET เว็บคาสิโน ความริเริ่มทางกฎหมายพนัน สำนักงานเกมมอลตาได้ดำเนินการทางกฎหมายในช่วงครึ่งปีแรก ของปี 2018 ในวันที่ 8 พฤษ ภาคม 2018 รัฐสภามอลตาไ ด้อนุมัติการปรับปรุงที่แนะนำสำห รับพระราชบัญญัติการพนันและ ตกลงว่าบทบาทการกำกับดูแลข อง MGA จะต้องมีความเข้มแ ข็ง การตัดสินใจเกี่ยวข้องโด ยเฉพาะอย่างยิ่งกับระเบียบว่ าด้วยการต่อต้านการฟอกเงิน ครั้งที่ 4

ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเ ดือนมิถุนายน 2017 และทำให้ ผู้ประกอบการทุกคนอยู่ภายใต้ กฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน  ผู้มีอำนาจยังได้ร่วมมือกับหน่วย วิเคราะห์ข่าวกรองทางการเ งิน (FIAU) เพื่อรับรองกรอ บ AML ที่มีประสิทธิภาพ นอก จากนี้ MGA ยังทำงานในโครง การต่าง ๆ เพื่อเข้าถึงอุตสา หกรรมการพนันและให้ข้อมูลเ กี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงิ น

ผู้มีอำนาจยังได้เข้าร่วมในก ารประชุมต่างๆของสหภาพยุโ รปเกี่ยวกับการพัฒนาของอุตส าหกรรมการพนัน ในระหว่าง การประชุม Gambling Reg ulators European Foru m ในปราก MGA แสดงความ สนใจในการรักษาและเสริมส ร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงาน กำกับดูแลอื่น ๆ ของยุโรป นอ กจากนี้

และตลอดระยะเวลาUFABET ของใบอนุญาต ก่อนที่จะมีการ ออกใบอนุญาต MGA จะต้องต รวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ให้บริกา รที่อยู่ในมอลตาทั้งในและต่าง ประเทศได้ใช้มาตรการที่จำเป็ นทั้งหมดเพื่อให้เหมาะสมกับก ารดำเนินการเล่นเกมจากประ เทศมอลตา ในช่วงระหว่างเ ดือนมกราคมถึงมิถุนายน 256 1

มีการตัดสินใจ 115 เรื่อง ที่ขอการอนุมัติจากหน่วยงานผู้ มีอำนาจ บุคคลหรือ บริษัท ทั้ง หมด 35 คนถูกปฏิเสธ นอกจ ากนี้ MGA ยังได้ดำเนินการตร วจสอบความผิดทางอาญา 1, 003 ครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าบุคค ลและ บริษัท

ทั้งหมดที่เกี่ยวข้ องกับการพนันทางไกลและทา งบกนั้นเหมาะสมและเหมาะสมในการดำเนินการ จุดประสงค์ของการตรวจสอบคือเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการดำเนินการด้านการพนันใด ๆ

สำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ MGA ยังได้ดำเนินการตรวจสอบจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับกิจ

กรรมที่ผิดกฎหมายของผู้ประกอบการ เป็นผลให้หน่วยงานที่ออก 45 ค่าปรับการบริหารระงับใบอนุญาตหนึ่งใบและยกเลิกอีกห้า

ส่วนสำคัญของรายงาน MGA ได้ถูกนำมาใช้เพื่อการปฏิบัติงานของอุตสาหกรรมการพนันที่มีการควบคุมในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2561

การวิเคราะห์รวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการจ้างงานและผลประกอบการรายได้ภาษีและแนวโน้มอุปสงค์ เขตอำนาจศาล เพื่อความสะดวกของคุณเราจะสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลข

ตามผลการตีพิมพ์อุตสาหกรรมการพนันของมอลตาแสดงให้เห็นถึงการเติบโตทางเศรษ ฐกิจที่สำคัญตลอดครึ่งแรกของปี  2561 ตามการประมาณการ โดยประมาณพบว่าอุตสาหกรร มเกมสร้างรายได้ประมาณ 6 23 ล้านยูโรในช่วงหกเดือนแ รกของปี 2561 นี่คือ 12.1%  ของ มูลค่ารวมของเศรษฐกิ จมอลตา

อัตราการจ้างงานข องอุตสาหกรรมการพนันของม อลทีสก็เพิ่มขึ้นอย่างมากด้วย  6,849 ที่ระบุไว้ในช่วงครึ่งแ รกของปี 2018 นี่คือ 150 ตำ แหน่งงานมากกว่าที่มีในปี 25 60

ภาษีการพนันได้เพิ่มขึ้น 1 .5% หรือทั้งหมด€ 29.4 ล้า นกำไรทางภาษีซึ่งมากกว่า 40 0,000 ยูโรที่สร้างขึ้นในช่วง เวลาเดียวกันในปี 2560

นอ กจากนี้ผลลัพธ์ยังเป็นผลมาจา กจำนวนใบอนุญาตที่ได้รับอนุมัติ เพิ่มขึ้นอีกด้วย และผู้ประกอบการจำนวนมากขึ้นจึงได้รับอนุญาตทา

งกฎหมายให้ดำเนินการในพื้นที่มอลตา จากการพัฒนาในเชิงบวกแสดงให้เห็นโดยอุตสาหกรรมการพนันมอลตาที่ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไปในช่วงครึ่งหลังของปี 2018 และตลอดปี 2019

คาสิโนบนบกในมอลตายังแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่สำคัญโดยต้อนรับผู้เยี่ยมชมมากกว่า 3.6% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 มีการจัดการผู้เล่นใหม่ทั้งหมด 61,214

คนในขณะที่สถิติมีผู้เล่นมากมายลงทะเบียน ที่มากกว่าหนึ่งคาสิโน ผลลัพธ์แสดงให้เห็นการเติบโต 8.3% ของผู้เล่นคาสิโนใหม่เมื่อเทียบกับจำนวนผู้เข้าชมที่ได้รับในปี 2560

รายงานยังUFABET เว็บแทงบอลคำนวณการเติบโตที่สำคัญของผู้เข้าชมที่ไม่ใช่ชาวมอลทีสต่อคาสิโนบนบก การเติบโตของผู้เล่นคาสิโนต่างประเทศยังเป็นตัวบ่งชี้ว่าการท่องเที่ยวของมอลตาได้สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 สถิติประชากรยังแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่สำคัญ

ของผู้เข้าชมคาสิโนอายุ 35-54 ส่วนที่เหลือของข้อมูลประชากรทำให้เกิดการเติบโตของผู้เข้าชมของกลุ่มอายุอื่น ๆ ทั้งหมด ยกเว้นหนึ่งใน 65+ อย่างไรก็ตามกลุ่มอายุของผู้สูงอายุยังคงสร้าง 30% ของผู้เข้าชมคาสิโนทั้งหมดในช่วงครึ่งแรกของปี 2018